ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ತರಬೇತಿ : ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

ಬೆಳಗಾವಿ, ೩- ಆಧುನಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿದಲ್ಲೂ ತರಬೇತಿ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನ, ಪೊಲ್ಯಾಂಡ, ಅಮೇರಿಕಾ, ಅಸ್ರೇಲಿಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ...

ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ತರಬೇತಿ : ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

ಬೆಳಗಾವಿ, ೩- ಆಧುನಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿದಲ್ಲೂ ತರಬೇತಿ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನ, ಪೊಲ್ಯಾಂಡ, ಅಮೇರಿಕಾ, ಅಸ್ರೇಲಿಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ...

Page 2 of 9 1 2 3 9

Stay Connected

Recent News